دبیر انجمن : محمد مهدی ارشاد

مسئول روابط عمومی و ارتباط با صنعت : حسین اشتری 

مسئول انفورماتیک : محسن مسعودی فر 

مسئول ایده پردازی : آریا عینی

مسئول آموزش : تینا عابدی

مسئول مالی : حسن احمدی