کلاس به مدت 24 ساعت با سرفصل مطالب زیر:

معرفی منو ها

نحوه مدل کردن سیستم

تعریف Property های مصالح به صورت خطی و غیر خطی 

نحوه مش بندی مدل

معرفی Interaction ها

 معرفی آنالیز Static -General و  Static -Riks

 

*در صورت مقدور سوالات مربوط به مدل سازی پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان پاسخ داده خواهد شد. 

مدرس : دکتر احمد شکوه فر

رزومه