سرفصل دوره ETABS:

آشنایی با برنامه

معرفی منوها

نحوه تعاریف ( مصالح ، مقاطع ، بار ، انواع انالیز و ...)

نحوه ترسیم (المانهای خطی و دوبعدی و ...)

نحوه اختصاص دادن

معرفی منوی EDIT

معرفی منوی DISPLAY

تحلیل و طراحی قابهای دوبعدی فولادی

معرفی ضوابط آیین نامه های فولادی

بارگذاری سازه ها و ضوابط آیین نامه ای مبحث ششم

نحوه محاسبه بار زلزله مطابق آیین نامه 2800

مدلسازی 3 بعدی ساختمان قاب خمشی بتنی

کنترل ضوابط آیین نامه

کنترل صلبیت و مقاومت دیافراگم

نحوه تهیه نقشه های اجرایی شامل تیر و ستون و ...

 

مدرس : مهندس امین طهماسبی 

رزومه