برای ثبت نام کلاس ها از دو روش می توانید اقدام کنید .

1-ثبت نام حضوری و پرداخت شهریه به صورت نقدی 

2- پرداخت شهریه به شماره کارت 6097-2047-5310-6273 به نام حسن احمدی 

و ارسال فیش آن به ایمیل aut.saciv@gmail.com  به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس 

و یا تحویل فیش به صورت حضوری در انجمن