سرفصل دوره SAP

آشنایی با برنامه

معرفی منوها

نحوه تعاریف ( مصالح ، مقاطع ، بار ، انواع انالیز و ...)

نحوه ترسیم (المانهای خطی و دوبعدی و ...)

نحوه اختصاص دادن

معرفی منوی EDIT

معرفی منوی DISPLAY

تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی به روش دینامیکی و طیفی

معرفی ضوابط آیین نامه های فولادی

بارگذاری سازه ها و ضوابط آیین نامه ای مبحث ششم

نحوه محاسبه بار زلزله مطابق آیین نامه 2800

مدل سازی پل ها دهانه ساده وپیوسته

بارگذاری مطابق نشریه 139 و 463

مدلسازی و طراحی سازه های صنعتی (سوله و سازه های فضاکار و...)

مدلسازی و طراحی مخازن هوایی و زمینی

تحلیل STAGE CONSTRUCTION

تحلیل تیرها و صفحه ها بر بستر الاستیک

مدلسازی و طراحی دیوارهای حایل

نحوه تعریف مفاصل پلاستیک و تحلیل استاتیکی غیرخطی

نحوه مقیاس کردن شتابنگاشت ها

تحلیل دینامیکی غیرخطی و ...

 

 

 

مدرس : مهندس امین طهماسبی 

 

رزومه